Logo

Aktuelt

24. april 2017 - Vi ønsker flere medlemmer! Vil du være med å utvikle Quartalet?

Betal medlemskap og kom på årsmøtet i mai!

Vi deler i disse dager ut invitasjon i postkasser om å bli medlem i Foreningen. Last ned løpeseddelen her.

Alle som betaler medlemskap og melder seg inn i foreningen innen 1. mai, vil få innkalling til Foreningens kommende Årsmøte som avholdes i løpet av mai måned. Gjeldende pris for enkeltpersoner er kr 200,- og betales inn til bankkonto: 6320.06.66625

Send oss en epost med navn, adresse og kontaktinfo i forbindelse med innmeldingen.

For mer informasjon om foreningen og medlemskap.

 

-----------------------------------

Gatebruksplanen

Følgebrev med innspill fra Foreningen Posebyen

Sakspapirer fra By- og Miljøutvalget og Formannskapet 14. juni 2017

----------------------------------

 

Fædrelandsvennen 20. mars 2017: Kvartal 5 - Grunnsteinen er lagt!

----------------------------------

 

2. mars 2017 - Positivt vedtak i Bystyret i går!!!!!

Bystyret vedtok innstillingen som vi håpet på, med 52 mot 1 stemme. Vedtak:

 1. For utvikling av kulturbasert næring og offentlig tilgjengelige tilbud/aktiviteter, tilbyr bystyret Foreningen Posebyen å leie kommunens fire eiendommer i nordøstre hjørne av kvartal 5 for kr 1 per bygg per år. Dette gjelder Kronprinsens gate 57, Kristian IVs gate 85, 83 og 81.
 2. Bystyret legger til grunn at bygningene må overtas av leietaker i nåværende tilstand. Utleieforholdet skal ikke påføre kommunen utgifter, verken til bygningsmessige oppgraderinger eller drift av bygg og aktiviteter. Leietaker skal organisere virksomheten i samsvar med modellen beskrevet i prosjektrapport mottatt 12.9.2016 (vedlegg 1).
 3. Dersom leieavtale ikke er inngått med Foreningen Posebyen før 1. september 2017, legges eiendommene ut for salg som privatboliger så snart dagens leietakere har flyttet ut.
 4. Dersom Foreningen Posebyen på et seinere tidspunkt sier opp inngått leieavtale, legges eiendommene ut for salg som privatboliger. Det vurderes i den forbindelse om Kronprinsens gate 57 beholdes i kommunalt eie som utvidelse av det lokalhistoriske senteret i Bentsens hus.
 5. Kommunens virksomhet i Ekserserhuset og Underoffiserskolen – med atelierer, verksteder og prosjektrom for visuell kunst – videreføres som i dag uavhengig av utviklingen i motsatt hjørne av kvartalet.
 6. Det lokalhistoriske senteret i Bentsens hus, Kronprinsens gate 59, videreføres som i dag.

Fine støtteinnlegg fra Terje Næss og Grete Kvelland Skaara. 

Ansvar for tilkobling til vann og kloakk ble avklart.

Her er link til saksbehandlingen på Bystyrets web-TV (arkivert): https://kristiansand.kommunetv.no/no/archive/25 Videoopptaket ligger under sak 28 (feil), mens sakspapirene ligger under sak 29 (korrekt).

Vedtaksdokument, sakspapirer og premisser finnes her: http://opengov.cloudapp.net/Meetings/krs/AgendaItems/Details/15006094

--------------------------------

 

1. mars 2017 - oppdatering

I dag behandler Bystyret saken om Kvartal 5: http://opengov.cloudapp.net/Meetings/krs/AgendaItems/Details/15006094

I forkant har vi hatt møter med en rekke politiske partigrupper: AP, H, KrF, SP og MDG.

----------------------------------------

 

8. februar 2017 - statusrapport

Foreningen Posebyen (Quartalet) har jobbet i flere år med å få overta bygninger i kvartal 5 i gamlebyen i Kristiansand (Posebyen) som er bevaringsverdige og som vi ønsker å bruke til å bygge opp et kulturhistorisk senter og besøksattraksjon med kafe, museum, verksteder, markedsplass, etc.

Den 9. desember 2015 vedtok Bystyret:

 1. Kronprinsens gate 57, KR. IV’s gate 81, 83 og 85 beholdes i kommunalt eie. Det arbeides videre med å etablere et felles uterom i bakgården samt gangforbindelse til Ekserserhuset.
 2. Det fremmes en egen sak for Kulturstyret vedrørende valg av konsept og videre bruk av eiendommene nevnt i pkt. 1.
 3. Eiendommene Holbergs gt. 66, Kr. IV’s gt. 75 selges straks disse er fristilt.

Siden da har det blitt jobbet med å utvikle et konsept for hvordan utvikle og forvalte de 4 eiendommene som ligger i nord-østre del av kvartal 5. Et arbeidsutvalg oppnevnt av Kulturdirektøren leverte sin innstilling (prosjektrapport av 12/9-2016) i september 2016. Foreningen Posebyen ble invitert til å kommentere og leverte sin høringsuttalelse i november 2016. Deretter har Rådmannen/Kulturdirektøren utarbeidet sin innstilling som ble behandlet i Kulturstyret 25. januar, behandles i Kommunalutvalget i dag 7. februar og skal så til sluttbehandling i Bystyret den 1. mars.

http://opengov.cloudapp.net/Meetings/krs/AgendaItems/Details/15005976

http://opengov.cloudapp.net/Meetings/krs/AgendaItems/Details/15006064

Kulturstyret og Kommunalutvalget gikk enstemmig inn for Rådmannens/Kulturdirektørens innstilling. Det forventes at dette også blir Bystyrets endelige vedtak.

Innstilling (enstemmig vedtatt av Kulturstyret og Kommunalutvalget):

 1. For utvikling av kulturbasert næring og offentlig tilgjengelige tilbud/aktiviteter, tilbyr bystyret Foreningen Posebyen å leie kommunens fire eiendommer i nordøstre hjørne av kvartal 5 for kr 1 per bygg per år. Dette gjelder Kronprinsens gate 57, Kristian IVs gate 85, 83 og 81.
 2. Bystyret legger til grunn at bygningene må overtas av leietaker i nåværende tilstand. Utleieforholdet skal ikke påføre kommunen utgifter, verken til bygningsmessige oppgraderinger eller drift av bygg og aktiviteter. Leietaker skal organisere virksomheten i samsvar med modellen beskrevet i prosjektrapport mottatt 12.9.2016 (vedlegg 1).
 3. Dersom leieavtale ikke er inngått med Foreningen Posebyen før 1. september 2017, legges eiendommene ut for salg som privatboliger så snart dagens leietakere har flyttet ut.
 4. Dersom Foreningen Posebyen på et seinere tidspunkt sier opp inngått leieavtale, legges eiendommene ut for salg som privatboliger. Det vurderes i den forbindelse om Kronprinsens gate 57 beholdes i kommunalt eie som utvidelse av det lokalhistoriske senteret i Bentsens hus.
 5. Kommunens virksomhet i Ekserserhuset og Underoffiserskolen – med atelierer, verksteder og prosjektrom for visuell kunst – videreføres som i dag uavhengig av utviklingen i motsatt hjørne av kvartalet.
 6. Det lokalhistoriske senteret i Bentsens hus, Kronprinsens gate 59, videreføres som i dag.

Denne innstillingen er på de fleste punkter i samsvar med arbeidsutvalgets rapport og Foreningen Posebyens høringsuttalelse, noe som er gledelig og et godt utgangspunkt.

Det vesentligste avviket er i punkt 2 som kan bli en økonomisk utfordring for å få prosjektet levedyktig. Leietaker (Foreningen Posebyen) forutsettes å overta bygningene i nåværende tilstand («som de er») uten at kommunen påføres utgifter med å sette bygningene i stand. Både arbeidsutvalget og Foreningen Posebyen mente her at kommunen måtte foreta et minimum av tiltak for å sørge for at bygningene møter krav, pålegg og standarder ift brann, el-sikkerhet, vann og kloakk og bygningskrav. Se innspill politisk behandling januar 2017. Bygningene er bevaringsverdige, men kommunen har utsatt påtrengt vedlikehold i mange år i påvente av å få solgt bygningene eller av et vedtak om annen bruk av dem. I mellomtiden har de blitt lånt ut eller leid ut til foreningsvirksomhet. Kommunen har nok gitt seg selv visse dispensasjoner ift egne pålegg som f.eks utkobling av septiktank og tilkobling til nytt ledningsnett for vann og kloakk i gata utenfor. Foreningen Posebyen kar estimert at disse tiltakene vil koste ca 3 MNOK i rehabilitering for de 4 eiendommene basert på en begrenset befaring av byggene, se Foreningens kostnadsoverslag. Tiltakene vi snakker om, er hva som kalles «huseiers offentligrettslige ansvar».

Prosjektet er ikke øverst på listen over prioriterte kulturtiltak i kommunen. Det er mange i administrasjonen og blant de folkevalgte som mener at Posebyen er til for beboelse og at kultur skal det fokuseres på langs kulturaksen i andre enden av byen. Men det er flertall blant de folkevalgte som støtter initiativet i kvartal 5. Det viser seg blant annet ved at vedtaket i Kulturstyret var enstemmig. Etter hva vi forstår, så går balansen på at det er urealistisk å prøve å få gjennomslag politisk for midler til rehabilitering nå, uansett om man skulle ha rett i at det påligger huseier et ansvar ift visse lover, krav og pålegg som f.eks ift vann og kloakk. Da vil Bystyret bare snu og gå for salg av eiendommene, dvs overføre dette ansvaret til ny huseier ved å selge byggene i den stand de er. Vedtaket som Bystyret tok i desember 2015 satt langt inne og var basert på forutsetningen om at kommunen skulle fortsette som huseier uten å påføres utgifter. Vedtaket gikk gjennom fordi risikoen for kommunen var lav siden kommunen ikke skulle få utgifter og fortsatt ville kunne selge hvis Foreningen ikke lyktes. Det at byggene er bevaringsverdige, gjør at hvis de blir «solgt som de er» til boligformål, så overtar ny huseier ansvar for å bevare. Salgsprisen vil da reflektere manglende vedlikehold og mangler ift krav og utsatte pålegg.

Vi er derfor blitt rådet til å ta vel i mot ordlyden i vedtaket, få en leieavtale og organisasjon på plass som kan stå for drift og forvaltning, og så komme i gang med kulturvirksomhet og vise resultater. Deretter kan vi søke om kommunal støtte til både det ene og det andre og ha gode sjanser for å få det gjennom hos de folkevalgte. Mao vi må ha tålmodighet, og vi må vise at vi får til noe for dermed å skape tillit og entusiasme i kommunen. Så får vi få rettet opp ift pålegg og mangler etter hvert. Det skal jo ikke bo folk i husene, så vi må kunne forvente å kunne få videreført dispensasjoner fra pålegg og krav.

For tiden er vi i dialog med de ulike politiske gruppene for å sikre eierskap hos de folkevalgte og et mest mulig formålstjenlig vedtak i Bystyret den 1. mars. Vi jobber også med innspill til gatebruksplanen. Ikke minst, så forbereder vi oss på kontraktsforhandlingene med kommunen ift det vi forventer at blir Bystyrets vedtak den 1. mars.  Dessuten jobber vi med å få best mulig oversikt over bygningenes tilstand.

Omorganisering av Foreningen, navneskifte, markedsføring, finansiering, medlemsverving og videre planlegging samt Årsmøte er på hold til etter Bystyrebehandlingen den 1. mars.

Vi håper alle som har vært med på reisen så langt gjennom mange år, fortsetter med sin positive støtte til initiativet. Her ligger det spennende muligheter for å utvikle Posebyen som bydel.

Prosjektet er i ferd med å passere den første kritiske milepælen.

Mvh

Styret i Foreningen Posebyen

----------------------------------------

 

20. januar 2017 - oppdatering

Saksgang for «Disponering av kommunale eiendommer i sydøstre nordøstre hjørne av kvartal 5»

Kulturstyret den 25. januar: http://opengov.cloudapp.net/Meetings/krs/AgendaItems/Details/15005976

Kommunalutvalget den 7. februar: http://opengov.cloudapp.net/Meetings/krs/AgendaItems/Details/15006064

Bystyret den 1. mars: http://opengov.cloudapp.net/Meetings/krs/AgendaItems/Details/15006094

Rådmannens/Kulturdirektørens innstilling til vedtak av 12. januar 2017: Disponering av kommunale eiendommer i sydøstre hjørne av kvartal 5

-------------------------------------------

 

17. januar 2017 - Status mht Kvartal 5

Bystyret fattet den 9. desember 2015 følgende vedtak, som innebærer å beholde 4 bygninger med bakgårder i det nordøstre hjørnet av kvartal 5 i kommunalt eie i tillegg til de allerede bevarte eiendommene Bentsens Hus, Underoffiserskolen, Ekserserhuset og Eksersersplassen. Bystyret ba samtidig Kulturetaten i kommunen om å fremme forslag om hvorledes disse 4 eiendommene skulle kunne forvaltes og utvikles:

 1. Kronprinsens gate 57, KR. IV’s gate 81, 83 og 85 beholdes i kommunalt eie. Det arbeides videre med å etablere et felles uterom i bakgården samt gangforbindelse til Ekserserhuset.
 2. Det fremmes en egen sak for Kulturstyret vedrørende valg av konsept og videre bruk av eiendommene nevnt i pkt. 1.
 3. Eiendommene Holbergs gt. 66, Kr. IV’s gt. 75 selges straks disse er fristilt.

Kommuneadministrasjonen ved Kulturdirektørens stab fikk i oppdrag å fremme en politisk sak overfor Kulturstyret vedrørende konsept for utvikling av de aktuelle eiendommene i kvartal 5.

Vinteren 2016 bisto Foreningen med innspill i dette arbeidet, og deretter med planlegging og gjennomføring av et åpent dialogmøte den 11. mai 2016 med etablerte foreninger og virksomheter i kvartalet og andre interessenter. På dialogmøtet kom det frem tanker om en modell for hvordan kommunen kan få en tilfredsstillende kontraktspartner som leietaker, samt hvordan aktuelle interessenter kan få en mulighet til å bidra til rehabilitering, fremtidig forvaltning og bruk av eiendommene i tråd med formålet å utvikle en kulturattraksjon. Det ble deretter satt ned et arbeidsutvalg bestående av Terje With Andersen og Brit Hauge fra Foreningen samt Jarle Thorkildsen og Jan-Willy Føreland utenfra. Disse fikk i oppdrag å komme med forslag til konsept for utvikling og drift av de aktuelle eiendommene i kvartal 5.

Den 12. september 2016 sendte arbeidsutvalget sin rapport til Kommunen. De foreslår der prinsipper og rammer for hvordan kommunens eiendommer i nordøstre del av Kvartal 5 kan organiseres, drives og utvikles i tiden fremover. Kommunen skal nå fremme en politisk sak vedrørende konsept som blir gjenstand for behandling i Kulturstyret.

Den 13. september 2016 henvendte kommunen seg til Foreningen og ba om en skriftlig uttalelse til denne rapporten. Den 14. oktober overleverte Foreningen en foreløpig høringsuttalelse, foreløpig i påvente av godkjennelse av ekstraordinært årsmøte i Foreningen. Årsmøtet ble avholdt 24. november og 25. november 2016 sendte Foreningen sin endelige høringsuttalelse til kommunen. Foreningen foreslo samtidig et møte om saken som del av prosessen med å utarbeide en politisk sak for behandling i de styrende organer. Foreningen ble invitert til møte med Kulturdirektøren den 20. desember 2016.

Kulturdirektøren planlegger å utarbeide en innstilling om saken i løpet av de første ukene av januar 2017. Deretter er planen at saken kommer på agendaen i Kulturstyrets møte den 25. januar. Fordi saken potensielt innebærer utgifter kommunen, så må den også opp i Kommunalutvalget i løpet av februar (trolig 7. februar) og deretter opp i Bystyret den 1. mars 2017.

Det er ulike interesser og forventninger i denne saken. Et viktig premiss er at saken ikke har blitt fremmet av kommunens administrasjon, men av miljøet i Posebyen og de folkevalgte sammen. Saken er gjennom innsats av frivillige gjennom mange år drevet frem av en felles visjon og drøm om å bevare og utvikle det unike ved gamlebyen i Kristiansand. Foreningen Posebyen ble etablert i 2013 for fremme og eie initiativet. Utviklingen i saken og kommuneadministrasjonens skepsis til utgifter for kommunen, viser at eierskapet fremdeles må ligge hos de folkevalgte og initiativtakerne i Foreningen.

Foreningen er usikker på hva som blir ordlyden i forslaget som blir fremmet til politisk vedtak. Vi ønsker derfor nå å ta en runde med de bystyregruppene som har engasjert seg positivt, for å samle et politisk flertall bak Foreningens høringsuttalelse når saken skal til politisk behandling.

Sluttrapport fra prosjektgruppa Quartalet (12. september 2016)

Høringsuttalelse fra Foreningen Posebyen (24. november 2016)

Innspill politisk behandling januar 2017 (17. januar 2017)

---------------------------------------

^