Logo

Velkommen til Foreningen Posebyen.

Målsetting: Å vitalisere og bevare Gamlebyen i Kristiansand. 

Foreningen Posebyen er en interesseforening for gårdeiere, næringsdrivende, beboere, og ellers alle som er opptatt av Posebyen, ”gamlebyen i Kristiansand”, og som ønsker å støtte det viktige arbeidet med å bevare og vitalisere dette unike kulturminnet.

Posebyen, en perle i Byen

VI har nå en fantastisk mulighet til å utvikle Gamlebyen i Kristiansand.

Bakgrunn

Foreningen ble etablert høsten 2013[1] etter iherdig innsats av frivillige gjennom flere år. Visjonen og drømmen om å bevare og utvikle det unike ved gamlebyen i Kristiansand går flere tiår tilbake, og mange ildsjeler har lagt ned mye tid og engasjement i dette initiativet.

Foreningen har som formål å arbeide for Posebyens utvikling og bevaring med Kvartal 5 i Kristiansand som kulturelt knutepunkt. I samarbeid med offentlige myndigheter og interessegrupper, skal Foreningen være en pådriver for:

  • at den gamle bydelen med sine bygninger og det som ellers hører byanlegget til, blir bevart og vedlikeholdt som fortids- og kulturminne.
  • å ivareta Posebyens infrastruktur, herunder gater, plasser m.v. og stell og pleie av grøntområder.
  • å spre kunnskap om Posebyens egenart og kulturverdi og derigjennom fremme forsvarlig og verdig utvikling og bruk av Posebyen.
  • å bruke Kvartal 5 som spydspiss for å revitalisere Posebyen.

Kvartal 5 i Posebyen inneholder de siste kommunalt eide bakgårdene med en rekke kommunalt eide bygg omkring. Kvartalet er unikt og kanskje blant de siste mulighetene til å gjenskape en levende gamleby. Det bevarte Bentsens Hus (Kronprinsens gate 59) er allerede etablert som et kultursenter i Kvartal 5 som det går å bygge videre ut i fra. Kvartalet inneholder også det fredete Ekserserhuset med kunstnere, Ekserserplassen, samt flere bevaringsverdige bygg, delvis privat eid og delvis kommunalt eid. Kvartal 5 har imidlertid ennå ingen vedtatt egen reguleringsplan.

[1] http://www.fvn.no/lokalt/kristiansand/--Na-eller-aldri-for-Posebyen-2528951.html

 

Se våre sider på Facebook:

FB-siden Foreningen Posebyen: https://www.facebook.com/Posebyen/

FB-gruppe Foreningen Posebyen: https://www.facebook.com/groups/1423331974555567/?fref=ts

 

Foreningen Posebyen er nå på Twitter

https://twitter.com/KRSPosebyen

Skriv under på underskriftskampanjen vår og SPRE den VIDERE

http://www.underskrift.no/vis.asp?Kampanje=5086

Medlemskap:

Om du / dere eller din bedrift ønsker å bli medlem av Foreningen eller har spørsmål, ta kontakt på:  post@posebyen.com .

^